EN RU UA

Оцінка впливу на довкілля при будівництві аеропортів

Оцінка впливу на довкілля при будівництві аеропортів

Оцінка впливу на довкілля при будівництві аеропортів

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура перед початком господарської діяльності, яка передбачає підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналіз уповноваженим органом наданої у звіті інформації про вплив на довкілля та надання висновку з оцінки впливу.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства України про оцінку впливу на довкілля, з урахуванням стану довкілля до початку планової діяльності, екологічних ризиків та прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку, потужності та видів (прямого та опосередкованого) впливу на довкілля, наявних об’єктів.

Суб’єкту господарювання який планує займатися певною господарською діяльністю необхідно ознайомитися ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та з’ясувати чи дана діяльність потребує процедури ОВД.

Види діяльності, що потребують ОВД поділено на дві категорії:

Для першої категорії висновки, що до їх діяльності видаватиме Мінприроди, в окремих випадках потрібно буде отримувати оцінку транскордонного впливу. До даної категорії відносяться: нафто та газо переробні заводи, ТЕС, ТЕЦ, виробництво, збагачення та захоронення ядерного палива, деякі категорії хімічного виробництва, аеропорти, автомагістралі, гідроспоруди, порти тощо.

Для другої категорії, висновки оцінки впливу на навколишнє середовище видаватимуть місцеві органи. Сюди відносяться такі види діяльності: глибоководне буріння, сільське господарство, видобувна та енергетична промисловість, обробка металу та перероблення мінеральної сировини, харчова промисловість тощо.

Аеропорт розглядається як сукупність інженерних споруд, призначених для приймання, відправлення та технічного забезпечення повітряного транспорту, а також обслуговування пасажиропотоків та вантажу. Структура аеропорту досить складна та складається з: аеродрому (злітно посадкова смуга), службово технічних споруд з аеровокзалом та терміналами, ремонтної бази, газової та електростанції, котельні, паркувальної зони, транспортних магістралей (автомобільні та залізничні сполучення).

Постійне зростання загального обсягу міжнародних та внутрішніх регулярних перевезень, рівня пасажиропотоку та транспортного сполучення зумовлює збільшення концентрації забруднюючих речовин як на території аеропорту, так і в тому районі, який до нього прилягає. Також до негативного впливу можна віднести: шум від експлуатації літаків, викиди забруднюючих речовин, які потрапляють в ґрунт та воду, електромагнітні випромінювання, теплові забруднення.

Будівництво аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною 2100 метрів і більше належать до першої категорії, а до другої категорії – аеропорти зі злітно-посадковою смугою до 2100 метрів, через що проходження оцінки впливу на довкілля є обов’язковою. Також ОВД виконується при реконструкції або капітальному ремонті аеропортів та злітно-посадкових смуг (п. 14 у 2-й категорії, та п. 22 в 1-й категорії статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Процедура з оцінки впливу на довкілля при будівництві чи реконструкції аеропорту передбачає:

1 – Підготовка повідомлення про планову діяльність та місце її провадження. Повідомлення завантажується в реєстр ОВД та публікується що найменше у двох друкованих виданнях для ознайомлення місцевими жителями про планову діяльність суб’єкта господарювання.

2 – Дослідження впливу планової діяльності на атмосферу повітря в даній місцевості, вплив на ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, на флору та фауну району (з більш глибшим вивченням орнітологічного середовища) в межах планової діяльності. Моделювання та розрахунок акустичного впливу, розрахунок техногенного навантаження на місцеву інфраструктуру, та соціально-економічні умови місцевих громад (зокрема вплив на здоров’я людей).

3 – Складання звіту з оцінки впливу на довкілля включає: технічні характеристики планової діяльності, висновки дослідження, опис виправданих альтернатив, опис поточного стану довкілля. Розроблення дієвих та ефективних  заходів, спрямованих на зменшення та уникнення негативних впливів на навколишнє середовище, урахування зауважень та пропозицій громадськості. Звіт з оцінки впливу на довкілля також розміщується в реєстрі ОВД.

4 – Звіт з ОВД та оголошення про громадське обговорення публікуються на сайті ОВД, також розміщується інформація про громадське обговорення в друкованих виданнях.

5 – Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля здійснює уповноважений територіальний чи центральний орган у формі громадських слухань та письмових зауважень та пропозицій. Таке обговорення триває від 25 до 35 робочих днів, час визначається від категорії планової діяльності та наявності транскордонного впливу. За організацію та проведення громадського обговорення суб’єкт господарювання сплачує офіційну плату до територіального або центрального уповноваженого органу. Звіт про громадське обговорення готує уповноважений територіальний або центральний орган та завантажує в реєстр ОВД.

6 – Видача висновку ОВД. Уповноважений територіальний або центральний орган видає висновок оцінки впливу на довкілля, в якому визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість планової діяльності, визначає умови її провадження,  даний висновок є обов’язковим до виконання. Органи державної влади та місцевого самоврядування  оприлюднюють висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планової діяльності протягом 3 робочих днів з дня його прийняття та надають громадськості можливість ознайомитись з його змістом. Висновок з ОВД надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня закінчення громадського обговорення.

Спеціалісти компанії MCL мають досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для першої та другої категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності.