UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля при будівництві полігонів ТПВ

Оцінка впливу на довкілля при будівництві полігонів ТПВ

Оцінка впливу на довкілля при будівництві полігонів ТПВ

Згідно даних Міністерства розвитку громад та територій України у 2020 році утворилося понад 54 млн.м3 побутових відходів (понад 15 млн.тонн, загальна площа захоронень становить майже 9 тис.га). До порівння – у 2019 році утворилося майже 53 млн. м3 побутових відходів. Було перероблено та утилізовано близько 6,3 % побутових відходів, з них: 1,7 % спалено, а 4,6 % побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії.

Як бачимо, кількість відходів з кожним роком продовжує зростати, а їх ефективна утилізація залишається відкритим питанням. Впроваджена система роздільного збору сміття по Україні ще слаборозвинена, а проінформованість населення залишається низькою. Тому більшість сміття опиняється на полігонах, з них кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 261 од. (4,3%), а 868 од. (14%) не відповідають нормам екологічної безпеки. За останні роки зросли місця несанкціонованого скиду ТПВ, так як у сільській місцевості та деяких районних центрах досі відсутній централізований вивіз сміття. То як мають бути влаштовані полігони ТПВ та чим може бути шкідливе їх несанкціоноване розміщення?

Обов’язковою є наявність контрольно-пропускного пункту з автомобільними вагами для зважування відходів, а також вишки і спеціальні прилади, що вимірюють радіометричні показники. На полігонах ТПВ обов’язково повинні функціонувати системи моніторингу, які передаватимуть отримані дані до кваліфікованих лабораторій. Системи відбирають і досліджують проби повітря, підземних вод та ґрунтів безпосередньо на полігоні і на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ).

Місце розташування полігону зазвичай поділяється на дві зони: розвантаження сміття і його складування.

Місце поховання відходів має наступну будову: на території виривають котлован і перекривають слабопроникним перекриттям, мета якого – перешкоджати потраплянню в землю токсичних речовин. В якості таких матеріалів можна використовувати відходи будівництва: бетон, цеглу і захисний пластик. Спресовані тюки сміття або розсипні відходи, що надійшли на полігон, висипаються в котлован шаром до двох метрів, кожен пересипається землею, і ущільнюються спецтехнікою.

Зазвичай полігони оточені захисними лісосмугами, обладнані спеціальними сітками і екранами. Це запобігає не контрольованому викиду у повітря біогазу, який утворюється в результаті метанового і водневого бродіння.

На законодавчому рівні використання полігонів в Україні регулюють:

– Державні будівельні норми України (ДБН В.2.4-2-2005);

– Закон України «Про відходи»;

– Наказ «Про затвердження правил експлуатації полігонів побутових відходів».

Отже, полігон повинен бути влаштований так, щоб протягом 20 років функціонування на ньому було забезпечено запобігання негативному впливу процесу розкладання відходів на довкілля – повітря, водні об’єкти, ґрунт, ґрунтові води – та здоров’я людей.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», будівництво станції сортування твердих побутових відходів при проведенні операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення); операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше належать до першої категорії, а до другої категорії – утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів. Також ОВД виконується при реконструкції, рекультивації (п. 14 у 2-й категорії, та п. 22 в 1-й категорії статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Процедура з оцінки впливу на довкілля при будівництві чи реконструкції полігону твердих побутових відходів:

1 – Підготовка повідомлення про планову діяльність та місце її провадження. Повідомлення завантажується в реєстр ОВД та публікується що найменше у двох друкованих виданнях для ознайомлення місцевими жителями про планову діяльність суб’єкта господарювання.

2 – Дослідження впливу планової діяльності на атмосферу повітря в даній місцевості, вплив на ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, на флору та фауну району в межах планової діяльності. Моделювання та розрахунок акустичного впливу, розрахунок техногенного навантаження на місцеву інфраструктуру, та соціально-економічні умови місцевих громад (зокрема вплив на здоров’я людей).

3 – Складання звіту з ОВД включає: технічні характеристики планової діяльності, висновки дослідження, опис виправданих альтернатив, опис поточного стану довкілля. Розроблення дієвих та ефективних заходів, спрямованих на зменшення та уникнення негативних впливів на навколишнє середовище, урахування зауважень та пропозицій громадськості. Звіт з оцінки впливу на довкілля також розміщується в реєстрі ОВД.

4 – Звіт з ОВД та оголошення про громадське обговорення публікуються на сайті ОВД, також розміщується інформація про громадське обговорення в друкованих виданнях.

5 – Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля здійснює уповноважений територіальний чи центральний орган у формі громадських слухань та письмових зауважень та пропозицій. Таке обговорення триває від 25 до 35 робочих днів, час визначається від категорії планової діяльності та наявності транскордонного впливу. За організацію та проведення громадського обговорення суб’єкт господарювання сплачує офіційну плату до територіального або центрального уповноваженого органу. Звіт про громадське обговорення готує уповноважений територіальний або центральний орган та завантажує в реєстр ОВД.

6 – Видача висновку ОВД. Уповноважений територіальний або центральний орган видає висновок оцінки впливу на довкілля, в якому визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість планової діяльності, визначає умови її провадження, даний висновок є обов’язковим до виконання. Органи державної влади та місцевого самоврядування оприлюднюють висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планової діяльності протягом 3 робочих днів з дня його прийняття та надають громадськості можливість ознайомитись з його змістом. Висновок з ОВД надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня закінчення громадського обговорення.

Спеціалісти компанії MCL мають досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для першої та другої категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності.