UA RU EN

Екологічний аудит

Екологічний аудит є одним із інструментів екологічної системи управління, який призначений для впровадження природоохоронних заходів в виробничий процес та стратегічне планування підприємства. Екологічний аудит представляє собою процес оцінювання певного об’єкту незалежною особою чи організацією шляхом збирання, аналізу та оцінювання інформації про діяльність підприємства, методів та системи екологічного управління з метою дотримання вимог чинного законодавства України про екологічний аудит.

Проведення екологічного аудиту необхідне для здійснення оцінки впливу господарської діяльності компанії на навколишнє середовище; збирання даних про екологічні особливості виробничого та інших процесів на підприємстві для складання висновку про екологічний аудит; оцінювання раціональності та доцільності методів та заходів, що запроваджені на підприємстві для охорони довкілля.

Яким чином відбувається проведення екологічного аудиту? Реалізація функцій екологічного аудиту проходить в три етапи: попередній, аудит та завершальний етапи.

Початковий або попередній етап передбачає:

 • Розробку графіку проведення оцінювання, включаючи збір необхідної інформації, аналіз звітності та попередніх аудиторських перевірок. Також на цьому етапі встановлюються основні цілі, завдання та пріоритети аудиторської перевірки.
 • Детальний підбір учасників аудиторської перевірки, оскільки команда аудиторів має включати в себе не тільки спеціаліста з екології, але й в сфері економіки та інженерних систем чи виробничих процесів.
 • Вивчення командою аудиторів особливостей діяльності підприємства з урахуванням кліматичних умов, географічного положення та інших чинників, що безпосередньо пов’язані з діяльністю компанії.

Етап аудиту передбачає наступні дії:

 • Проведення аналізу звітів та дозволів на викиди та відходи від виробничої діяльності.
 • Оцінка екологічних програм та заходів, що впроваджені на підприємстві та системи контролю за їхнім дотриманням.
 • Проведення оцінювання обізнаності персоналу та ефективності системи управління.
 • Здійснення контролю за устаткуванням (виробничого та офісного).
 • Проведення закритих співбесід з персоналом всіх рівнів організаційної структури на предмет виявлення ефективності системи управління.

Під час останнього завершального етапу здійснення екологічного аудиту мають місце наступні процедури:

 • Здійснюється загальна оцінка отриманих показників та виноситься на колективне обговорення.
 • Складається звіт про здійснення екологічного аудиту та надається керівництву підприємства з внесеними рекомендаціями для покращення функціонування екологічної системи менеджменту.
 • За необхідності пропонується збільшити або зменшити персональну відповідальність працівників, які виконують певні функції.

Як вже зазначалось вище, результатом екологічного аудиту є складання висновку про його проведення. Висновок розробляється екологічним аудитором  на основі доказів та зібраної інформації про встановлення відповідності об’єкта оцінювання до чинних вимог охорони довкілля та природокористування. Даний документ має містити наступну інформацію:

 • про мету, об’єкт, склад аудиторської команди та перелік законів на дотримання яких здійснюється аудит;
 • опис об’єкта аудиту та рівень його впливу на стан довкілля;
 • опис території, на якій розміщується досліджуваний об’єкт;
 • про використані матеріали, ресурси та про поводження з відходами;
 • про характеристику системи управління та запроваджені екологічні заходи та процедури для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;
 • про висновки та рекомендації згідно результатів аудиторської перевірки.

Варто зазначити, що висновки аудиторської перевірки є власністю замовника проведення аудиту, тому інші учасники перевірки, які мають їхні копії не мають права розголошувати інформацію про аудит об’єкту.

Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об’єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб’єкта за згодою керівника чи власника об’єкта екологічного аудиту.

Обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у таких випадках:

 • банкрутство;
 • приватизація, передача в концесію об’єктів державної та комунальної власності;
 • передача або придбання в державну чи комунальну власність;
 • передача у довгострокову оренду об’єктів державної або комунальної власності;
 • створення на основі об’єктів державної та комунальної власності спільних підприємств;
 • екологічне страхування об’єктів;
 • завершення дії угоди про розподіл продукції відповідно до закону;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Якщо Вам необхідно пройти екологічний аудит, або Ви за власним бажанням хочете провести аудиторську перевірку Вашого підприємства в цілому чи окремо певних виробничих процесів,  то звернувшись до висококваліфікованих спеціалістів MCL в сфері екології, Ви отримаєте надійного виконавця та організатора екологічного аудиту. Наші фахівці здатні на високому рівні оцінити ефективність системи екологічного управління Вашого підприємства, скласти відповідні висновки за результатами перевірки та за необхідності розробити заходи та рекомендації для покращення екологічних аспектів виробничого та інших процесів.