UA RU EN

Огляд загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД)

Огляд загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД)

Огляд загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД)

15 березня 2021 року Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №193 були затверджені «Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля», що носять рекомендаційний характер у застосуванні.

Методичні рекомендації стосуються об’єктів, вид планованої діяльності яких визначений у ч.2 та ч.3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Виняток – спеціальні (секторальні) методичні рекомендації з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля та ті, що не застосовуються до питань, які врегульовані нормами законодавства. Наприклад, є окремо розроблені методичні рекомендації з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля в галузі лісового господарства.

Відповідно до різних видів планованої діяльності був поданий розширений спектр методичних рекомендацій щодо наповнення звіту з оцінки впливу на довкілля. Методичні рекомендації містять у собі уніфікований перелік матеріалів, який застосовується виходячи зі специфікації майбутньої планованої діяльності – проектування, реконструкція, будівництво тощо. Якщо раніше згідно ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначався загальний перелік необхідних розділів, то наразі методичні рекомендації містять вичерпний перелік документів окремо до кожного розділу.

Більш розширені вимоги торкнулися оформлення титульного листа. До загальних даних, у ньому має додатково зазначатися:

  • Кваліфікації усіх виконавців щодо розробки Звіту відповідно до диплома: ступінь вищої освіти, спеціальність/галузь знань, спеціалізація та професійна кваліфікація (у разі присвоєння).
  • Загальні відомості про авторів Звіту (виконавців, розробників), а саме, юридична чи фізична особа, П.І.Б. авторів або виконавців (авторів розділів, виконавців вишукувань, досліджень або технічних (науково-технічних) звітів).
  • За потреби, відомості про випробувальні лабораторії, залучені до проведення інструментальних вимірювань.

Так, наприклад, перед проходженням процедури оцінки впливу на довкілля, запропоновано попередньо розробити звіт з стратегічної екологічної оцінки (СЕО) щодо детального плану територій (ДПТ), затвердити документи державного планування (у тому числі схеми землеустрою щодо використання та охорони земель).

При розміщенні нових/реконструкції діючих підприємств та об’єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря, є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму тощо, необхідно додати до Звіту копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо встановлення або коригування розміру санітарно-захисної зони (СЗЗ).

Раніше необхідність надання висновку щодо СЗЗ могла зазначатися ще на етапі проектування до початку реалізації планованої діяльності – наразі вимога не є обов’язковою, а містить рекомендаційний характер.

У випадку гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, бажано охарактеризувати загальні плани щодо здійснення рекультивації порушених земель (її строків та обсягів; якщо передбачено проєктною документацією; охарактеризувати спеціальні умови рекультивації (напрямок і технології).

Оцінку електромагнітного випромінювання доцільно проводити у випадках, передбачених ДСН і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. Оцінка електромагнітного випромінювання на персонал підприємства у Звіті допускається не здійснювати.

Окремо до загальних методичних рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля було додано 7 Додатків, що включають у себе:

  1. Нормативно-правові акти, рекомендовані до застосування при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля, у тому числі міжнародні договори, Закони України, Кодекси України.
  2. Нормативно-правові акти, рекомендовані до застосування при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля.
  3. Рекомендовані методики розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також перелік нормативно-методичної документації, яка використовується при обґрунтуванні обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
  4. Рекомендована послідовність при визначенні обсягу досліджень та рівня деталізації інформації в оцінці впливу на фауну, флору і біорізноманіття.
  5. Об’єкти, які рекомендується розглядати при здійсненні оцінки впливу на фауну, флору, біорізноманіття.
  6. Рекомендована таблиця зведеного опису і оцінки можливого впливу планованої діяльності на довкілля.
  7. Рекомендовані показники для оцінки впливу на поверхневі води.