UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля при будівництві повітряних ліній електропередач (ЛЕП) і підстанцій (ПС)

Оцінка впливу на довкілля при будівництві повітряних ліній електропередач (ЛЕП) і підстанцій (ПС)

Оцінка впливу на довкілля при будівництві повітряних ліній електропередач (ЛЕП) і підстанцій (ПС)

В Україні продовжується активне впровадження використання відновлювальних джерел енергії (ВДЕ). Тому наступним завданням є надання якісного, безпечного та сталого постачання електроенергії по всій Україні та її комерційної відповідності. У 2017 році було прийнято Енергетичну стратегію України на період до 2035 року, де основними цілями стали:

– підтримка реконструкції, розбудова розподільчої мережі відповідно до розвитку розподіленої генерації електроенергії;

– встановлення та забезпечення виконання вимог до якості енергопостачання.

У 2020 році розпочато другий етап (до 2025 року) Стратегії, що націлений на повну інтеграцію Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з енергетичною системою Європи ЕКТ8О-Е та приведення нормативної бази до вимог, що дозволять взяти участь у регіональному об’єднанні ринків електроенергії.

Розвиток будівництва сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС) часто пов’язаний з будівництвом ліній електропередачі (ЛЕП). На відкритій та сільській місцевостях повітряні ЛЕП є найбільш популярними. До порівняння з кабельними, які прийнято використовувати у містах та густонаселених пунктах, вони є дешевшими та мають меншу густоту забудови.

Будівництво електричних мереж здійснюється з дотриманням правил безпеки та згідно державних стандартів і нормативних документів.

Згідно ДБН В.2.5-16-99 «Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж» для об’єктів (напругою від 0,4 до 750 кВ) визначені норми, що встановлюють порядок визначення розмірів земельних ділянок, які надаються у постійне та тимчасове користування в період будівництва.

Забезпечення збереження і надійної роботи електричних мереж регулюються Правилами охорони електричних мереж (Постанова №209 від 4 березня 1997 року). Правила застосовуються:

–  при проектуванні, будівництві та подальшій експлуатації електричних мереж;

– під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж.

До електричних мережам, які підлягають охороні згідно Правил, належать:

– повітряні ліній електропередачі (ЛЕП);

– підземні та підводні кабельні ЛЕП; споруди, які до них належать;

– трансформаторні підстанції (ПС);

– розподільні пункти та пристрої;

– струмопроводи.

Основними етапами будівництва електричних мереж є:

1. Оптимальне розміщення ЛЕП, з врахуванням географічних умов місцевості, так як можливе прокладання ліній через річки, озера, водойми тощо, та інженерних вишукувань.

2.  На проектування, будівництво, технологічне приєднання до електричних мереж територіальних мережевих організацій необхідно отримати початково-дозвільну документацію.

3. Підбір надійного та безпечного устаткування для досягнення отримання максимального обсягу електроенергії.

4. Проведення підготовчих робіт.

5. Монтаж повітряних і кабельних ЛЕП.

6. За необхідності проводиться будівництво трансформаторних підстанцій (ПС).

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною більше 15 кілометрів належать до першої категорії, а до другої категорії – будівництво ліній електропередачі (повітряних і кабельних) напругою 110 кіловольт і більше і підстанцій напругою 330 кіловольт і більше. Так само ОВД виконується при реконструкції, технічному переоснащенні, капітальному ремонті (п. 14 у 2-й категорії, та п. 22 в 1-й категорії статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Процедура з оцінки впливу на довкілля при будівництві повітряних ліній електропередачі і підстанцій:

1 – Підготовка повідомлення про провадження планованої діяльності та подальше його завантаження до реєстру ОВД, розміщення публікації повідомлення що найменше у 2-х друкованих виданнях для ознайомлення місцевими жителями, що можуть зазнати впливу планованої діяльності та розміщення на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або інших громадських місцях територій планованої діяльності.

2 – Дослідження впливу планової діяльності на атмосферне повітря, ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору та фауну району в межах планової діяльності. Моделювання та розрахунок акустичного впливу, розрахунок техногенного навантаження на місцеву інфраструктуру, та соціально-економічні умови місцевих громад (зокрема вплив на здоров’я людей).

3 – Складання звіту з ОВД включає: технічні характеристики планової діяльності, висновки дослідження, опис виправданих альтернатив, опис поточного стану довкілля. Розроблення дієвих та ефективних заходів, спрямованих на зменшення та уникнення негативних впливів на навколишнє середовище, урахування зауважень та пропозицій громадськості. Звіт з оцінки впливу на довкілля також розміщується в реєстрі ОВД.

4 – Звіт з ОВД та оголошення про громадське обговорення публікуються на сайті ОВД, також розміщується інформація про громадське обговорення в друкованих виданнях та на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або інших громадських місцях територій планованої діяльності.

5 – Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля здійснює уповноважений територіальний чи центральний орган у формі громадських слухань та письмових зауважень і пропозицій. Таке обговорення триває від 25 до 35 робочих днів, час визначається від категорії планової діяльності та наявності транскордонного впливу. За організацію та проведення громадського обговорення суб’єкт господарювання сплачує офіційну плату до територіального або центрального уповноваженого органу. Звіт про громадське обговорення готує уповноважений територіальний або центральний орган та завантажує в реєстр ОВД.

6 – Видача висновку ОВД. Уповноважений територіальний або центральний орган видає висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість планової діяльності, визначає умови її провадження, даний висновок є обов’язковим до виконання. Органи державної влади та місцевого самоврядування оприлюднюють висновок з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планової діяльності протягом 3 робочих днів з дня його прийняття та надають громадськості можливість ознайомитись з його змістом. Висновок з ОВД надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня закінчення громадського обговорення.

Спеціалісти компанії MCL мають досвід в проведенні оцінки впливу на довкілля для першої та другої категорій видів планової діяльності та проведенні досліджень визначення впливу на флору та фауну на території планової діяльності.