UA RU EN

Оцінка впливу на довкілля при будівництві автомобільних доріг

Оцінка впливу на довкілля при будівництві автомобільних доріг

Оцінка впливу на довкілля при будівництві автомобільних доріг

Будівництво автомобільних доріг відноситься до видів діяльностей, що становлять підвищену екологічну небезпеку для навколишнього середовища та, відповідно, можуть мати значний вплив на довкілля. Тому, діяльність, що пов’язана з будівництвом чи реконструкцією автомобільних шляхів потребує вивчення з екологічної точки зору щодо впливу на здоров’я населення та навколишнє середовище. В статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля» виділені види діяльності, котрі підпадають під обов’язкове проведення ОВД, а саме будівництво, розширення чи реконструкція:

  • автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири або більше смуг руху (а також, в разі розширення чи реконструкції до чотирьох смуг), за умови їхньої протяжності від 10 км та більше;
  • автомагістралей;
  • автомобільних доріг першої категорії.

Вищезазначені види діяльності належать до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля через що, документи в процесі ОВД будуть направлятися до центрального уповноваженого органу – Міністерства екології та природних ресурсів України.

До прийняття ЗУ «Про ОВД», оцінка впливу на довкілля при будівництві чи реконструкції автомобільних доріг здійснювалась в частині проектних робіт як розділ матеріалів з Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС). Відповідні вимоги наведені у ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування”.

Автомобільна дорога розглядається як об’єкт, що виконує функцію з перевезень та впливає на довкілля під час будівництва та руху автотранспорту. При будівництві автодоріг порушується ґрунт для прокладання самої дороги та для розміщення тимчасових/постійних споруд та будівельної техніки. Якщо агрохімічні дослідження свідчать про наявність родючого шару ґрунту на земельній ділянці, де планується будівництво автодороги, то його необхідно зняти та перенести у спеціально відведене місце для зберігання. Порушені землі від будівельних робіт зазнають значного впливу від запилення, порушення ґрунтових чи підземних вод. Після завершення будівельних робіт автодорогою рухатимуться транспортні засоби, які будуть джерелом забруднення атмосферного повітря.

В разі будівництва шляхопроводу через водний об’єкт, вплив поширюється на водойму та на гідро біонтів, через що, необхідно проводити додаткові дослідження впливу на іхтіофауну водного об’єкту.

Оцінка впливу на довкілля при будівництві чи реконструкції автомобільних доріг починається з:

  1. Підготовки повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Повідомлення завантажується реєстр ОВД та публікується щонайменше в двох друкованих виданнях для ознайомлення місцевими жителями про плановану діяльність суб’єкта господарювання.
  2. Проведення агрохімічних досліджень визначення наявності родючого шару ґрунту та, в разі необхідності, іхтіологічних досліджень з метою визначення впливу на основні групи іхтіофауни.
  3. Складання звіту з оцінки впливу на довкілля з урахуванням зауважень та пропозицій, що надійшли від громадськості, та результатів проведених досліджень. Звіт з оцінки впливу на довкілля також розміщується в реєстрі ОВД;
  4. Підготовки оголошення про проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та його публікація в реєстрі ОВД та друкованих виданнях;
  5. Проведення громадського обговорення звіту з ОВД. За організацію та проведення громадського обговорення суб’єкт господарювання сплачує офіційну плату до центрального уповноваженого органу (ЦУО). За результатами громадського обговорення звіту з ОВД УЦО готує та завантажує в реєстр ОВД звіт про громадське обговорення.
  6. Одночасно зі звітом про громадське обговорення в реєстрі ОВД публікується висновок з оцінки впливу на довкілля. Отримання висновку з оцінки впливу на довкілля є завершальним етапом процедури ОВД.

Компанія MCL проводить оцінку впливу на довкілля «під ключ»: від розробки повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до отримання суб`єктом господарювання висновку з оцінки впливу на довкілля. Більше про особливості проведення оцінки впливу на довкілля для видів діяльностей, що підлягають ОВД, Ви можете дізнатись в розділі новин.