UA RU EN

Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) направлена на ідентифікацію та прогноз характеру та ступеня небезпечного впливу від будь-якої економічної чи господарської діяльності на здоров’я людини та стан довкілля. Здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище будь-якої майбутньої діяльності допомагає в процесі здійснення самої діяльності, в прийнятті управлінських рішень, пов’язаних з можливим негативним впливом на довкілля.

Також матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище складаються для потреб проведення державної екологічної експертизи. Хоча, такі матеріали називаються однаково та оцінюють той самий вплив, проте, структура матеріалів ОВНС для комплексної оцінки впливу і екологічної експертизи відрізняються.

Принципи та методика виконання ОВНС ухвалена майже всіма світовими державами. Директива Європейського Союзу № 337/85 «Оцінка впливу деяких державних і приватних проектів господарської діяльності на навколишнє середовище» акцентує увагу на обов’язковому здійсненні оцінки впливу на навколишнє середовище з метою отримання відповідного дозволу на проведення діяльності, що може спричинити негативні екологічні наслідки довкіллю.

На території нашої держави поштовхом для запровадження проведення ОВНС стало прийняття наступних законодавчих документів: законів України «Про екологічну експертизу», «Про охорону навколишнього природного середовища» та Державних будівельних норм А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд».

Основна мета запровадження оцінки впливу на навколишнє середовище полягає в запобіганні шкідливого впливу на стан екологічних систем, природних ресурсів та людське здоров’я під час господарської та інших видів діяльності підприємств. Іншими словами, проект ОВНС передбачає прогноз можливих ризиків та завданих збитків довкіллю на початку проектування. Це дає змогу оцінити негативний влив та заздалегідь розробити комплекс заходів для їхньої мінімізації або повного усунення. Стаття 15 закону України «Про екологічну експертизу»  передбачає обов’язкову розробку загальної оцінки впливу діяльності, що планується або тої, що вже здійснюється на стан навколишнього довкілля. На додаток, необхідно включити інформацію про те які природні ресурси будуть використовуватися та заходи щодо їхнього відновлення. Все вище наведене оформляється у вигляді окремого розділу та заяви про можливі екологічні наслідки від господарської чи інших видів діяльності.

У випадку, якщо існують впливи на стан навколишнього середовища від господарської діяльності для сусідніх країн, то необхідно скласти транскордонну ОВНС. Регламент та порядок розробки транскордонної ОВНС розробляється відповідно до Конвенції про ОВНС в транскордонній специфіці.

В процесі здійснення оцінки впливу на навколишнє природне середовище задіяні три сторони: замовник, виконавець та громадськість. До обов’язків замовника входить підготовка та надання всіх матеріалів та документів проектної діяльності, спираючись на вимоги, висунуті до виду діяльності, що буде здійснюватися. Виконавець проводить всі необхідні заходи для ОВНС відповідно до встановлених нормативів та стандартів у сфері екології. Також виконавець відповідає за достовірність інформації в матеріалах ОВНС. Третьою стороною в проведенні ОВНС виступає громадськість. Під час екологічної експертизи, згідно українського законодавства, обов’язковим є інформування громадян щодо здійснюваної діяльності підприємства та щодо можливих негативних екологічних наслідків від неї. В разі потреби, проводяться громадські слухання та обговорення задля роз’яснення громадянам екологічних та біологічних аспектів запланованої діяльності та можливого впливу на стан довкілля чи їхнє здоров’я.

Міжнародна організація з впливу на навколишнє середовище в своїй методології визначає наступні етапи ОВНС: скринінг (визначає необхідність оцінювання проекту як можливе джерело впливу на довкілля), скоппінг (ідентифікує проблеми та джерела негативного впливу на довкілля) та оцінка впливу (визначає та передбачає рівень соціального та екологічного впливу на навколишнє середовище). Як раз на останньому етапі проводяться кількісні розрахунки впливу: тривалість (місяць, квартал, рік), періодичність (разово, постійно), інтенсивність (кількість забруднюючих речовин на одиницю часу), потужність (кількість забруднюючих речовин на одиницю площі).

Фахівці ТОВ «еМСіеЛ» мають відповідні сертифікати на проведення оцінки впливу на навколишнє середовище. Компетентність наших спеціалістів дозволяє не тільки провести оцінку впливу на навколишнє середовище, але й розробити альтернативні варіанти здійснення Вашої діяльності задля зменшення шкідливого впливу на довкілля та здоров’я людей. Звернувшись до спеціалістів MCL, Ви можете бути впевнені в якості виконаних них робіт та неперевершеній організації та розробці проекту ОВНС.