UA RU EN

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Стратегічна екологічна оцінка – процедура аналізу впливу на довкілля планованої діяльності, що буде здійснюватися у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження та розроблення заходів запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків діяльності на стадії планування. Необхідність проведення стратегічної екологічної оцінки встановлена Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», який вимагає проведення оцінки усіх документів державного планування, зокрема генеральних планів населених пунктів, задля оцінки можливого впливу від їх виконання на довкілля, та наслідків такого впливу у різних проміжках часу та з урахуванням фактору накопичення, синергетичного та кумулятивного ефекту до стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», прийнятого 20.03.2018 року №2354-VIII, сфера дії визначена ст.2.

Мета стратегічної екологічної оцінки детального плану території (ДПТ) полягає в необхідності оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Згідно ст. 1 Замовник – орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування.

Порядок здійснення етапів стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

1. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Замовником подається заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (шляхом опублікування на офіційному веб-сайті, на паперових носіях та в газетах) відповідно до ч.4 ст.10 з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості до:

– Центральних органів виконавчої влади (сфера охорони навколишнього природного середовища; сфера охорони здоров’я) – щодо документа державного планування загальнодержавного рівня.

– Обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим (сфера охорони навколишнього природного середовища) та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим (сфера питань охорони здоров’я) – щодо документа державного планування місцевого та регіонального рівнів.

Зміст заяви визначений ч.3 ст.10 Закону. Термін громадського обговорення заяви складає не менше як 15 календарних днів з дня його оприлюднення.

2. Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання інформацію, визначену ч.2 ст.11.

3. Проведення громадського обговорення та консультацій, а також транскордонних консультацій

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника.

Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

Транскордонні консультації держави походження проводяться у випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій

Замовник за результатами громадського обговорення готує довідку про консультації з громадськістю та органами влади, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції з зазначенням їх врахування чи обґрунтованого відхилення, а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив. До довідки додаються отримані під час громадських обговорень письмові зауваження і пропозиції.

5. Інформування про затвердження документа державного планування

Замовник протягом 5 робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації з громадськістю та органами влади та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган відповідно до ст.6-8 Закону.

 6. Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Здійснюється відповідно до Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення затвердженого Кабінетом Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1272 та проводиться один раз на рік шляхом оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті Замовника та у разі виявлення не врахованих у звіті негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, вживає заходів для їх усунення.